Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

S postupem rozvoje technologií, který je překotný a jen málo kdo stačí sledovat všechny směry vývoje, dochází také v oblasti bankovnictví k zásadním změnám v oblasti bankovního tisku. Veškeré snahy jsou zaměřeny na potlačování možnosti vyrábět falsa a tím vydávat bankovky, které tuto možnost minimalizují, nebo téměř vylučují. Již dříve jsme se této problematice věnovali, především v příspěvku Sběratelství a studium bankovek a také v článku Verifikace bankovek. Zcela významná v oblasti anatomie bankovek je studie1, na které jsme měli možnost se podílet a která povyšuje notafilii vskutku na vědní, nikoliv pouze sběratelský obor.

1) Hans de Heij et al.;Designing Banknote Identity. DNB Occasional Studies Vol.10/No.4(2014) 398 stran

Také z dílny  IBNS byla v roce 2006 vydána studie o anatomii bankovek. Tato práce se věnovala topice nejvýznamnějších ochranných prvků na bankovkách. S vývojem technologií tisku bankovek se v literatuře objevuje termín identit bankovek. Lze jej vysvětlit jako anatomii bankovek poukazující na detaily, které jsou svým způsobem specifické a zásadně nemění základní anatomii totožných bankovek. Co má anatomie a identit bankovek společného je ta skutečnost, že dochází k jejich vývoji jak v čase, tak také ve formě. Lze se setkat proto s literaturou zabývající se bankovkami z pohledu anatomie a identitu pro oblast afrických zemí, zemí Jižní Ameriky, arabských států nebo zemí, které používají hebrejštinu, hindštinu či sinhálštinu. V roce 2013 jsme vydali články o identitu thajských bankovek2, kde byl identit převeden do podoby tzv. vzorcové charakteristiky bankovek. Ta vypadá kupříkladu u bankovky Pick#87(1) z roku 1980 takto: THB10P87/1*1980N*S52. Znamená to, že se jedná o thajský baht ISO kód je THB), o nominální hodnotě 10 bahtů s katalogizaci Pick#87(1). Bankovka byla vydána jako nedatovaná (N) v roce 1980 a byla použita signatura číslo 52. Obdobná je preskripce vzorcové charakteristiky bankovek u států používajících například arabštinu nebo thajštinu.. Některé státy v minulosti používají preskripci kombinovanou (př. latinka x thajština)  Bankovka Libanon;AAW5000P71a*1994*S9; přepis آو٥٠٠٠ؤ٧١ا١٩٩٤س

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

Náš příspěvek pojednává o obecném popisu obou atributů u bankovek s klasickým textem (text psaný výhradně latinkou). Prvky anatomie a identitu bankovek jsou lokalizovány především na averzu bankovek, v menší míře na jejich reverzu (např.vlákna a UV pozitivní prvky;ojediněle i sériová čísla bankovek;např.Indonesie; viz dále). Níže uvádíme v rámci jednoho konkrétního identitu jeho možné varianty. Zcela nové prvky ochrany bankovky a jejich specifitu (kupříkladu hologram) řadíme následným označením, navazující na marginální identity bankovky (A/1–12;R/13–14).

[A] 1 – nominální hodnota bankovky - znamená vyjádření hodnoty bankovky, zpravidla v této lokaci pouze v číselné podobě. Některé bankovky mají před označením nominálu zkratku, která se řídí buď podle ISO 4217 nebo oficiální zkratkou pro konkretní měnovou jednotku

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

[A] 2 – seriové číslo ( # + digit ) - jedním z nejvýznamnějších identitů bankovek je jejich sériové číslo, neopakující se unikátní sestava čísel, písmen, případně znaků, mající několik základních vlastností (subidentitů;atributů) 2a –lokace sériových čísel (dále jen čísel), což znamená popis místa (na A nebo R), kde se sériová čísla na bankovních plochách nalézají 2b – prostorové uspořádání čísel (horizontální – vertikální) a jejich případná změna velikosti (stejně vysoká čísla; ascendentní a descendentní sériová čísla) 2c – charakteristika prefixu, posfixu, infixu a sufixu (3-Kudweis,M.Notafilie afrického kontinentu;2011;361;1-456 str).

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

4) prefix je na počátku seriového čísla, infix je uprostřed seriového čísla, posfix je na konci seriového čísla, sufix je lokalizován mezi [1 ]prefifem a infixem nebo [2] mezi infixem a posfixem

5) opakem horizontální lokace sériového čísla je číslo s vertikálním postavením

6) seriová čísla ascen- a descendentní jsou vzestupná či sestupná zpravidla vyjma posledních dvou až třech čísel a pokud je přítomen, tak prefixu; seriová čísla většinou nejsou uvedena na reverzu(R ) bankovek, ale v drtivé převaze na averzu (A ). Na R nalezneme sériová čísla kupříkladu na holandských bankovkách emisí 1966-1972 Issue, 1973 Issue nebo 1977-1985 Issue.

Sériové číslo u některých bankovek značí rok emise. V tom případě je prvé dvojčíslí rokem emise konkretní bankovky. Zpravidla je to u bankovek označené anglickým textem (the first two digits of the serial # give the last two digits of the year of isme ). Jako příklad můžeme poukázat na bankovky Vietnamu nebo státy středoafrické měnové unie.

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

[A] 3 – datum emise – na bankovkách se datum emise (vytištění, vydání; emitování) tištěno v několika základních formátech. Vedle datovaných bankovek je potřebné poukázat na bankovky, u nichž žádná varianta vydání není uvedena. Jedná se o tzv. undated notes, které se označují symbolem ND. Datum emise může být ve formátu YYYY [rok], DD.YYYY [měsíc, rok] nebo MM.DD.YYYY [den, měsíc, rok]. Specifickým označením emise je kupříkladu formát L. 25.03.1952 (1963). Znamená to, že k bankovce vydané 25.3.1952 byl udělán dotisk v roce 1963. S tímto způsobem datování emise se setkáváme u některých států střední a jižní Ameriky. Krom výše uvedeného, datum emise může být zakódován v seriovém čísle (viz výše). [A] 4 - portrét - bankovky mohou být oboustranně portrétové [zpravidla se jedná o portrét konkretní osoby nebo se může jednat o obecné označení osoby či osob] nebo obrazové [zvíře/zvířata; schémata, stavby apod].

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1

[A] 5 – signatury a jejich deskripce (= signum) – jedná se o signatury7) osob, funkcionářů v  bance. Každá signatura je doplněna deskripcí nebo také signem, což značí ono postavení či funkci konkrétní osoby v bankovním domu.

7) u jednotlivých států, nikoli však u všech, je zpracován seznam použitých signatur; jako příklad uvádíme počet signatur u bankovek Brazilie [44],Burundi [35] nebo Keni [22]. U některých států a jejich signatur existuje tzv. indexování, kdy jedna signatura (nebo pár, tři atd.) má větší množství grafických variant (Keňa, signatura 10 má varianty 10a – 10b podobně jako signatura 9; varianta 9a – 9b) .

Signa mohou mít velice širokou škálu označení, například GOVERNOR (guvernér) , GENERAL MANAGER (generální manažer, ředitel, hejtman) , FIRST DEPUTY GOVERNOR (první náměstek guvernéra) a mnohé další. Jistým identitem ve vztahu k signaturám je také jejich počet na bankovce. Také na tuto problematiku jsme detailně poukázali ve výše citované publikaci. [A] 6 – vydavatel bankovky (název banky [emitent] lokální jazyk a jazyk anglický, případně další (například Rwanda;Pick#33a;2004;na A a R emitent uveden celkem ve třech jazykách). Bankovky vydávají zpravidla bankovní domy, které mohou být státní (převažující) nebo soukromé (privátní;např. Irsko, Velká Britanie, Skotsko). [A] 7 - ochranný okénkový kovový proužek – také o této problematice jsme již referovali. Ochranný proužek se vyskytuje na bankovkách ve dvou základních variantách; jde o proužek kompaktní nebo proužek intermitentní. Jako kompaktní proužek může někdy vypadat také proužek intermitentní v bílém světle.

7)viz Kudweis,M. Jamajka – 500 $ & 1000 $ [katalogizace]2015; Kudweis,M. Burundi - 2015 Issue [#50 - #53]2015

[A] 8 - lokalita vodoznaku (nominální, nenominální) – toto tzv. vodoznakové pole je prostor s lokací vodoznaku, který je dobře viditelný v prosvícení bankovky bílým světlem. Vodoznak může mít podobu portrétu (ten může být totožný s nosným motivem bankovky), obrazu či znaku. Z hlediska konkretní bankovky a její nominální hodnoty rozlišujeme vodoznaky nominální (číselné vyjádření hodnoty bankovky) nebo nenominální (hodnota bankovky není vyznačena). Naopak jako bankovky, u kterých se vodoznak a ani vodoznakové pole nenachází můžeme jmenovat bankovky Kanady vydané v letech 2001 – 2011 s označením emise 2001-2011 Issue (Pick#101 – 105).

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1


pokračování příště

Autor: Miloš Kudweis | 12. 2. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist