Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Poměrně často dostáváme otázky, týkající se tzv. nedatovaných bankovek, tedy bankovek, u kterých je datum emise buď vůbec neznámé, nebo je možné jej dohledat pouze z reportů centrálních bank, pokud jsou z pohledu historie tyto reporty k dispozici. Další variantou nedatovaných bankovek jsou tzv. bankovky neschopny datování (not able to be dated). U takových bankovek je datum datování zcela neznámé, které není možné ani jakkoli zjistit.

O variantách bankovek, kde je datum jejich emise minimálně dubiosní či neznámé, jsme referovali již dříve a také v chystané poměrně rozsáhlé publikaci této problematice budeme věnovat patřičnou pozornost. Z publikovaných sdělení, zahrnující tematiku datování bankovek připomínáme alespoň jednu; Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 1 (http://www.numin.cz/identit-anatomie-bankovek-strucny-uvod-1-r-2-c-198).

Nedatovaných bankovek, ať již v té či oné podobě, je v notafilii velké množství. Existuje dokonce sběratelské zaměření, věnující se výhradně problematice nedatovaných bankovek. Dříve, než se pokusíme srozumitelně vysvětlit veškeré možnosti identity nedatovaných bankovek, je nutné se zmínit o datu emise (tedy časovém údaji o jejich vydání) vlastních bankovek. Centrální banky tomuto významnému identifikátoru věnují, především v posledních letech, velkou pozornost a datum emise se na bankovkách objevuje v řadě variant. Velmi často se datum emise, zpravidla pouze v jeho významné části mající vypovídající hodnotu, objevuje v UV obraze, kdy je datum emise UV pozitivní. Jako příklad z poslední doby můžeme poukázat na bankovku Austrálie ze sklonku roku 2016 (Pick#62a), u které je datum emise (ve formátu roku) jednak uvedeno na prvních dvou pozicích sériového čísla za dvousložkovým prefixem (##) a také tvoří UV pozitivní obraz.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

U bankovek Austrálie je tento způsob datování v pozicích sériového čísla používán od roku 1995 a to od bankovky Pick#51(a – c). Podobně jako Austrálie, také Nový Zéland přešel ke shodnému způsobu datování emisí bankovek od roku 1999, stejně jako Papua Nová Guinea k tomuto datování emisí svých bankovek přistoupila v roce 2005.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Pokud jde o sériová čísla, ještě je dobré si připomenout, že krom různých podob sériových čísel a jejich vzhledu jsou také bankovky, které mají dvě odlišné podoby sériových čísel. Jedno číslo je v takovém případě označované jako identifikační sériové číslo (identification serial number; ISN) a druhé sériové číslo nese označení datové sériové číslo (data serial number; DSN). Vlastní čísla jsou u obou podob sériových čísel zcela odlišná. Jako příklad je možné zmínit bankovku Fayerských ostrovů z roku 2011. V případě této bankovky a také bankovek jiných států mimo Fayerské ostrovy se rokem označuje druhá a třetí pozice v DSN, což znamená, že se jedná o druhou a třetí pozici číslovky před jednosložkovým posfixem. To je zásadní rozdíl od bankovek, kde rok je zakotven v prvé a druhé pozici sériového čísla za prefixem (bez ohledu na počet jeho položek). Ve skutečnosti je to však pouze výkladová komplikace, protože lokace číselného označení roku emise je v podstatě shodná. Rozdíl spočívá pouze v tom, že v jednou případě je rok emise vázán k prefixu, ve druhém pak k posfixu.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Nejčastějším způsobem datování bankovek je i nadále tištěná podoba na bankovní ploše, nejčastěji aversu, méně na reversu bankovek. Datum emise může být na bankovkách uvedeno ve formátu YYYY [rok], DD.YYYY [měsíc, rok] nebo MM. DD.YYYY [den, měsíc, rok]. Pravda je, že zdaleka nejvíce je používáno datování pouze ve formátu roku.

Specifickým označením emise nedatovaných bankovek je formát L. 25. 03. 1952 (1963). Znamená to, že k bankovce vydané 25.3.1952 byl udělán dotisk v roce 1963 bez znalosti přesného množství nově emitovaných bankovek (reprint). Takové bankovky se zpravidla při katalogizaci označují jako ND (1963). S tímto způsobem datování emise se setkáváme u některých států střední a jižní Ameriky. Podobný je formát zápisu L. 4635 - 08. 01. 1923, který vyjadřuje množství vytištěných bankovek v tisících (odpovídá 4.635.000 kusů) v uvedené datum. Bankovky se označují při zápisu jako L.1923 bez ND, ačkoli nedatované převážně jsou. Zcela výjimečně mohou být bankovky označené L datem opatřeny. Další možností je zápis L. 07. 07. 1926 / 1927 & 1928 (nebo také L. 1905 & 1918 / 1919-1923). Bankovky v tomto případě jsou datovány rokem dotisků, v prvém případě 1927 a 1928. Rok 1926 se na bankovkách nenalézá. Ve druhém případě uvedeném v závorce je dotisk z roku 1919 vázán k roku emise 1905 a rok 1923 k roku 1918. Ani v tomto případě se roky 1905 & 1918 na bankovkách nenalézají. Platí však, co uvádíme níže, že reálné datum emise může být odlišné.

Velmi často je u obou zmíněných variant zápisu data emise uvedena ještě série (ta může diferencovat jednotlivé subindexace emise) nebo počet použitých signatur nebo přetisků (také někdy předtisků, například formou kolků nebo známek). Obecně u zápisů uvedených výše platí, že pokud je v prvém případě uvedeno 25. 03. 1952 (1963), může se datum původní emise (25. 03. 1952) lišit od data proklamovaného v oficiálním zápisu.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Vedle zápisu pomocí L existuje u některých států (například Venezuela) možnost označení bankovek formátem D. 02.0.81860. Je to obdoba již uvedeného s tím, že tento datum, vnímám rovněž jako přibližný (+/-) je na bankovkách v drtivé většině vytištěn. Zcela odlišná je situace u bankovek jednoznačně nedatovaných. Jedná se o bankovky, u kterých datum emise není znám a nelze jej ani dohledat v tzv. bankovních reportech. Je to dáno také tím, že tyto reporty se u řady centrálních bank objevují až mnohem později po vydání prvních emisí bankovek. Značení nedatovaných bankovek je možné několika způsoby.

V případě nedatovaných bankovek jsou obecně bankovky značeny jako ND. Formát zápisu takových bankovek se odlišuje. Nejčastějším způsobem se nedatované bankovky označují ND (1974) nebo také ND [1974]. Krajní variantou, která se vyskytuje u některých států střední Ameriky je [ND] 1974. Jedná se o bankovky, vydané v roce 1974, ale bankovky nejsou tiskem data emise označeny a to v žádném datovém formátu. V některých případech (bankovky Ekvádoru) je společně s rokem emise v závorce uvedeno ca. Zápis v tomto případě vypadá ND (ca. 1866). Znamená to, že bankovka byla emitována přibližně v roce 1866. Zajímavostí u těchto bankovek je to, že rok emise je často dopisován ručně na obvodu aversu nebo reversu bankovek. Tento typ zápisu nedatované bankovky se používá pouze ve variantě s kulatými závorkami. Další možností prvé skupiny zápisu nedatovaných bankovek je formát 18xx (ca. 1887). Jde o bankovku, na které je předepsáno v souvislosti s datem emise číslo 18 s tím, že přibližné datum vydání je rok 1887. Zcela posledním typem zápisu nedatovaných bankovek je formát 188x. Jedná se o obdobu předešlé varianty s tím, že není zřejmý rok emise a není ani možnost jej určit přibližně. Můžeme se s ním setkat například u bankovek Kolumbie. Na příslušné bankovce je předepsáno v tomto případě 188. V obou posledních případech je předepsaná část roku emise označovaná symbolem P (z angl.preprint; preprinting).

Je pochopitelné, že existuje ještě několik, výhradně lokálních značení nedatovaných bankovek. Týká se to v drtivé většině států Střední a Jižní Ameriky a popis vychází především z národních katalogů bankovek.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND

Druhou variantou zápisu je (ND) 1974. Jedná se o shodnou bankovku, vydanou v roce 1974 a rovněž nedatovanou. V tomto případě zápisu se druhá možnost s hranatou závorkou nepoužívá. Ve španělsky mluvících zemích je na místo ND používáno SF (ze španělského sin fecha). Možnost zápisu je u takových bankovek shodný s ND a může mít podobu SF (1974), SF [1974] anebo [SF] 1974. Jedná se zpravidla o vlastní katalogy bankovek, vydávaných centrální bankou konkrétního státu nebo významnými sběrateli bankovek těchto zemí.

Domníváme se, že jsme vyčerpali veškeré možnosti, na které jako sběratelé bankovek můžeme narazit a které bychom měli být schopni dešifrovat.

ANOTACE

Datování bankovek je, ačkoli se tak nezdá, poměrně složitou a mnohdy komplikovanou záležitostí. Existuje celá řada variant datování, které je potřebné znát k přesné identifikaci konkrétní bankovky. V příspěvku uvádíme pouze ty nejčastější varianty datování bankovek. Další je možné dohledat ve specializované literatuře, kterou zpravidla vydávají centrální banky konkrétních států, nebo pokud jsou zřízeny, odborné společnosti a jejich představitelé z řad významných sběratelů.

Nedatované bankovky (angl. undated notes - něm. undatiert noten) ND


Autor: Miloš Kudweis | 24. 3. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist